Obsługa Prawna

Posiadamy kompetencje w wielu dziedzinach

Kancelaria adwokacka, w ramach ogólnie udzielanej pomocy prawnej świadczy takie usługi, jak:

 • doradztwo prawne,
 • reprezentacja sądowa w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • windykacja,
 • prowadzenie negocjacji,
 • szkolenia problemowe dla organizacji,
 • powiernictwo,
 • pomoc przy spisywaniu umów,
 • udostępnienie wzorów dokumentów.

Nasza kancelaria adwokacka obsługuje zlecenia w języku angielskim.

Mamy potwierdzone doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego – także z udziałem JST, oraz indywidualnej działalności osób fizycznych.

Prowadzimy sprawy Jednostek Samorządu Terytorialnego (m.in. zamówienia publiczne, podatki lokalne, sprawy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, dotyczące utrzymania czystości i utylizacji odpadów).

Mamy potwierdzone doświadczenie w następujących kategoriach spraw klientów indywidualnych:

Sprawy cywilne i rodzinne:

 • nieruchomości: podział, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, bezumowne posiadanie, rozliczenie nakładów, odzyskanie posiadania, najem, wspólnoty mieszkaniowe
 • umowy;
 • odzyskiwanie wierzytelności;
 • odszkodowania: szkody w mieniu (komunikacyjne) i na osobie (uszkodzenia ciała, śmierć, błędy medyczne)
 • spadki, testamenty, dziedziczenie i sukcesja;
 • rozwód, podział majątku małżeńskiego, sprawy opieki nad dziećmi oraz kontaktów.

Sprawy karne:

 • obrona oskarżonych w procesach, reprezentowanie pokrzywdzonych, 
 • odraczanie wykonania kar, warunkowe przedterminowe zwolnienia, 
 • dozór elektroniczny (SDE), 
 • międzynarodowe listy gończe, europejskie nakazy aresztowania (ENA);
 • postępowania karno – skarbowe.

Sprawy administracyjne:

 • odwołania od decyzji administracyjnych;
 • skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości, podatek rolny.
Upadłości konsumenckie i redukcja długów.